Bidrag och stöd

Bidrag och stöd


Det finns flera olika stöd som privatperson, bostadsrättsförening, företag och organisationer kan söka för att till exempel minska energianvändningen eller installera solceller och laddplatser. Här listas de bidrag som är aktuella just nu. Följ länkarna för att läsa mer!

Stöd till privatpersoner

Ska du renovera ditt hus kan du få ROT-avdrag. Detta gäller såklart vid tilläggsisolering, installation av nytt uppvärmningssystem och mycket annat som minskar din energianvändning.

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr per år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget max 100 000 kr per år. Avdraget görs direkt vid köp av ett arbete.

Exempel på åtgärder som du kan få rotavdrag för är:

 • Inmontering eller byte av värmepump (schabloner för arbetskostnad finns på Svenska kyl och värmepumpföreningens hemsida)
 • Installation av braskamin eller kakelugn
 • Byte av blandare
 • Målning och byte av fönster
 • Tilläggsisolering
 • Montering och byte av ventilation

Läs mer om rotavdraget på Skatteverkets hemsida

Vid installation av solceller finns det möjlighet till stöd genom skattereduktion för grön teknik eller att utnyttja rotavdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet. Från 1 januari 2021 finns möjlighet för privatpersoner att utnyttja skattereduktionen för grön teknik. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.
 • Det gröna avdraget är högst 50 000 kr per person och år. Om det finns två ägare till bostaden blir avdraget max 100 000 kr per år.
 • Avdraget ges med 20% av arbets- och materialkostnaden vid en nätansluten solcellsanläggning. Från och med den 1 januari 2023 höjs avdraget från 15 till 20 procent och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022. Läs mer om förslaget här. 
 • Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. 
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Liksom ROT eller RUT görs avdraget direkt på fakturan
 • Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

Det finns en skattereduktion som man får för den el som matas ut på elnätet, 60 öre per kilowattimme (kWh). Detta kräver att man är mikroproducent och man kan max få tillbaka 18 000 kr per år. Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Sedan 1 januari 2021 kan du som privatperson utnyttja skattereduktionen för grön teknik när du installerar laddplats vid ditt eget hem. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.
 • Det gröna avdraget är högst 50 000 kr per person och år. Om det finns två ägare till bostaden blir avdraget max 100 000 kr per år.
 • Avdraget ges med 50% på arbets- och materialkostnaden vid installation av en laddplats. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören. 
 • Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. 
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Från 1 januari 2021 finns möjlighet att utnyttja skattereduktionen för privatpersoner som vill lagra egenproducerad el. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.
 • Det gröna avdraget är högst 50 000 kr per person och år. Om det finns två ägare till bostaden blir avdraget max 100 000 kr per år.
 • Avdraget ges med 50% på arbets- och materialkostnaden vid installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören. 
 • Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. 
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Regeringen har lämnat besked om att klimatbonusen upphör den 8 november i år. Det innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter det datumet inte kommer att få någon klimatbonus.

Läs mer hos Transportstyrelsen.

Alla konsumenter som använt el i hushållet under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 och har ett elnätsavtal i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning. Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod.

 • I elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh under oktober 2021-september 2022.
 • I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh under oktober 2021-september 2022.
 • I elområde SE1 och SE2 uteblir stödet eftersom medelpriset har inte nått upp till det nationella referenspriset

Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank hantera utbetalningen av elstöd till hushåll i elområde 3 och 4. Utbetalningen av elstödet startar den 20 februari 2023. Läs mer om hur utbetalningen går till hos Försäkringskassan.

Läs mer om elstödet hos Svenska kraftnät.

Hushållen i hela Sverige får stöd för 80 procent av förbrukade kilowattimmar (kWh) under november och december 2022. Det här elstödet betalas ut till privatpersoner med elanläggning i hela landet. Läs mer om elstödet hos Svenska Kraftnät.

Du som privatperson har rätt till elstöd om du

 • har ett eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag
 • för en elanläggning (uttagspunkt) i Sverige
 • du stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Försäkringskassan ansvarar för utbetalningarna för elstödet för november och december 2022 till privatpersoner i hela landet. Läs mer hos Försäkringskassan.

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också få bidrag för åtgärder på klimatskärmen.

Bidrag kan lämnas för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag ges inte om bidragets storlek understiger 10 000 kronor.

Bidraget kan sökas vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder. Ni hittar mer information och ansökan på Boverkets hemsida.

Stöd till företag

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Det kan till exempel var åtgärder inom avfall, energieffektivisering, energikonvertering, fordon, infrastruktur, biogasproduktion och transport. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Stödet är max 70 procent för företag och max 50 procent för övriga. Läs mer hos Klimatklivet.

Naturvårdsverket kan ge stöd till publik laddning där det finns behov av fler laddstationer. Du har möjlighet att få upp till 70 procent av investeringskostnaden. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utreder var marknaden behöver stöd för publik laddinfrastruktur genom länsvisa öppna samråd. Därefter öppnas en utlysning för anbud.

Klimatklivet kan också ge stöd till laddplatser för andra fordonstyper som till exempel lastbil, båt, buss eller flyg, oavsett om de är publika eller inte.

Läs mer hos Klimatklivet.

Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Ett elstöd som ska utbetalas till företag och organisationer (näringsidkare och juridiska personer) håller på att tas fram. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan och regeringen arbetar nu med stödets utformning. Regeringen kommer inom snar framtid återkomma i frågan. För mer information, se regeringen.se.

Från den 6 mars kan elintensiva företag ansöka om elkostnadsstöd. Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.  

Stödet baseras på företagets faktiska kostnader för inköpt el. Som mest kan ett företag eller en koncern få upp till 2 miljoner euro (cirka 20 miljoner kr). En förutsättning för att få stödet utbetalt är att det beräknas uppgå till minst 50 000 kr.

För att vara berättigad till stöd behöver företaget också:

 • Ha genomfört eller planerat att genomföra åtgärder för att energieffektivisera under det kommande året.
 • Ha elkostnader för stödperioden (okt-dec 2022) som överstiger en och en halv gånger ditt företags
  genomsnittspris under 2021.

De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022.

Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023. Läs mer och ansök om stödet hos Energimyndigheten.

Hos Energimyndigheten finns ett beräkningsverktyg för att kunna räkna ut hur mycket stöd just ett företag kan få.

Du kan få företagsstöd om du bygger en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas. Du kan också få stödet om du bygger en uppgraderingsanläggning eller en anläggning för att hantera rötrester. Stöd upp till 40 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Läs mer hos Jordbruksverket.

De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar regional utveckling och tillväxt i länet.

Läs mer hos Region Gävleborg.

Pandemin, krig och andra orsaker har bland annat lett till högre energipriser. Region Dalarna kan nu erbjuda ett ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra en energikartläggning för att se vilka förbättringsmöjligheter som finnas för att minska sin energianvändning.

Läs mer hos Region Dalarna.

Energifondens medel används till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi, värmeenergi eller effekt. Naturskyddsföreningen förvaltar fonden och beslutar vilka projekt som ska stöttas. Såväl licenstagare hos Bra Miljöval som myndigheter, organisationer och företag kan söka stöd.

Exempel på projekt som finansieras med Energifonden.

 • minskar elanvändningen till belysning
 • minskar elanvändningen till tryckluftssystem
 • minskar elanvändningen till pumpar, motorer och fläktar
 • minskar elanvändningen till vitvaror och kontorsutrustning

Energifonden är just nu stängd för nya ansökningar på grund av högt ansökningstryck. Handläggning av nya ansökningar återupptas igen under hösten 2023. Läs mer här.

Stöd till föreningar/organisationer

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Det kan till exempel var åtgärder inom avfall, energieffektivisering, energikonvertering, fordon, infrastruktur, biogasproduktion och transport. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Stödet är max 70 procent för företag och max 50 procent för övriga. Läs mer hos Klimatklivet.

Naturvårdsverket kan ge stöd till publik laddning där det finns behov av fler laddstationer. Du har möjlighet att få upp till 70 procent av investeringskostnaden. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utreder var marknaden behöver stöd för publik laddinfrastruktur genom länsvisa öppna samråd. Därefter öppnas en utlysning för anbud.

Klimatklivet kan också ge stöd till laddplatser för andra fordonstyper som till exempel lastbil, båt, buss eller flyg, oavsett om de är publika eller inte.

Läs mer hos Klimatklivet.

Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Ett elstöd som ska utbetalas till företag och organisationer (näringsidkare och juridiska personer) håller på att tas fram. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan och regeringen arbetar nu med stödets utformning. Regeringen kommer inom snar framtid återkomma i frågan. För mer information, se regeringen.se.

Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till att Sveriges miljömål uppfylls och att föreningarna samtidigt kan hålla nere sina kostnader. Stöd till energi- och miljöprojekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden.

Läs mer hos Riksidrottsförbundet.

Om din bostad eller fastighet producerar ett överskott av förnybar el kan du ha rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som matas in på elnätet, 60 öre per kilowattimme (kWh). Detta kräver att man är mikroproducent och man kan max få tillbaka 18 000 kr per år.

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Energifondens medel används till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi, värmeenergi eller effekt. Naturskyddsföreningen förvaltar fonden och beslutar vilka projekt som ska stöttas. Såväl licenstagare hos Bra Miljöval som myndigheter, organisationer och företag kan söka stöd.

Exempel på projekt som finansieras med Energifonden.

 • minskar elanvändningen till belysning
 • minskar elanvändningen till tryckluftssystem
 • minskar elanvändningen till pumpar, motorer och fläktar
 • minskar elanvändningen till vitvaror och kontorsutrustning

Energifonden är just nu stängd för nya ansökningar på grund av högt ansökningstryck. Handläggning av nya ansökningar återupptas igen under hösten 2023. Läs mer här.