Liten el-guide, vad är grön el?

När vi tänker energi tänker vi gärna automatiskt bara på el. Och el kan vara både bra och dåligt för miljön och klimatet. Detta beror på de uppsjö av sätt man kan producera el.

Har ett aktivt val av el någon betydelse?

I denna guiden presenterar jag de typer av miljömärkningar som elbolagen erbjuder. En grundläggande princip man ska ha i med sig är att det är den el man betalar för som får, inte varifrån de faktiska elektronerna kommer. Som ett tankeexempel: bor du i Forsmark har du garanterat kärnkraftsel i dina lampor vad du än betalar för, men om en kritisk massa väljer att betala för annan el än kärnkraft så kommer kommer kärnkraftverket gå i konkurs till slut. Oavsett var personerna bor som aktivt väljer annan el. Alltså det spelar ingen roll var du bor utan det som har betydelse är var dina pengar går.

Hur vet man då vad man får?

Elbolagen kan erbjuda exempelvis “ren vindkraftsel” eller “fossilfri el”. För att göra detta måste den el de säljer till dig vara ursprungsmärkt, ett system som hanteras av energimyndigheten. Med ursprungsmärkningen skulle elbolaget teoretiskt sätt kunna vara så detaljerade som vilken anläggning din el kommer ifrån. Det skulle dock innebära mycket administration och de klumpar oftast i hop elen utifrån energikällan. Oftast så ger elbolaget möjlighet att välja de energislag som de själva producerar. Ett exempel är att det är svårt att hitta ett elavtal med bara solel, för det produceras så lite att elbolagen kan inte lova det. Däremot kan ha ett avtal som är “vind och sol” exempelvis och sen berätta exakt hur mycket av elen under 2016 som kom från solelsanläggningar.

Det finns också möjlighet att välja miljömärkt el hos många elbolag, oftast är det då Naturskyddsföreningens märkning “Bra Miljöval”. Bra Miljöval ställer högre krav än att en elproduktion är fossilfri. Exempelvis är vattenkraft inte per automatik godkänd utan vattenkraftverken måste uppfylla de kriterier “Bra Miljöval” ställer. Det är tack vare systemet med ursprungsmärkning man kan vara säker på att elen man köper kommer från anläggningar som uppfyller Bra Miljövals kriterier.

bra miljöval

Faktaruta elproduktion:
Vattenkraft: Står för ca 40-45 % av elproduktionen i Sverige. Miljöaspekter: fossilfritt, har en lokal påverkan på framförallt fiskvandring men också andra delar av ekosystemen i anslutning till vattendraget. Denna lokala påverkan kan variera stort beroende på hur anläggningen ser ut.
Kärnkraft: Står för ca 40-45 % av elproduktionen i Sverige. Miljöaspekter: fossilfritt men ändlig resurs, katastrofala följder om fel olycka sker med reaktorn, brytning av uran är problematiskt ur miljösynpunkt, avfallet är svårt att förvara miljövänligt.
Vindkraft: Står för ca 5-10 % av elproduktionen i Sverige. Miljöaspekter: fossilfritt, har viss lokal påverkan där verken står t.ex. ett störande buller likt en bilväg, kan ha en lokal påverkan på ekosystemen.
Kraftvärme: Står för ca 10 % av elproduktionen i Sverige. Innefattar all typ av el där man eldar för att får ut el och värme (till fjärrvärme). Det kan vara sopförbränningsanläggningar, det kan vara överskott från industrin och det kan vara klassiska kraftverk där man eldar biomassa eller fossilt kol. Miljöaspekter: beror på vad som eldas. Vissa luftföroreningar blir men idag finns bra avgasreningsteknik.
Solel: Står för mindre än 1 % av elproduktionen i Sverige. Miljöaspekter: Kräver en del energi i produktionen men solceller innehåller inga giftiga ämnen och har en långlivslängd.

Slutligen: all energiproduktion har någon form av miljöpåverkan, och det är svårt att jämföra olika produktionssätt. Det är alltså minst lika viktigt att hålla nere sin elanvändning som att välja var ifrån elen kommer.