Bidrag och stöd

 

Elproduktion/Solceller — För privatpersoner

Det är nu klart att med nytt grönt avdrag för solceller från år 2021. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
 • Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kr per år.
 • Från och med 1 januari 2021 kommer man kunna göra avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning.
 • Det gröna avdraget gäller bara för solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet.
 • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Liksom ROT eller RUT görs avdraget direkt på fakturan.

Det finns även en skattereduktion som man får för den överskottsel man producerar, 60 öre/kWh. Detta kräver att man är mikroproducent och man kan max få tillbaka 18000 kr/år. Läs mer om detta på skatteverkets hemsida.

Har man intresse av att vara lite större elproducent, kan det vara intressant med elcertifikat, ett stödsystem för förnyelsebar energiproduktion. Lite större elproducent kan vara att sätta upp solceller på hela ladugårdstaket, eller om du har ett företag där ni får överskott av värme eller ånga och vill producera el av den.

Energilagring/Laddpunkter — För privatpersoner

Det är nu klart att med nytt grönt avdrag för batterier och laddboxar från år 2021. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
 • Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kr per år.
 • Från och med 1 januari 2021 kommer man kunna göra avdrag på 50% på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.
 • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Liksom ROT eller RUT görs avdraget direkt på fakturan.

ROT-avdrag

Ska du renovera ditt hus kan du få ROT-avdrag. Detta gäller såklart vid tilläggsisolering, installation av nytt uppvärmningssystem och mycket annat som minskar din energianvändning.

Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar — För företag eller föreningar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Investeringsstöd till förnybar energi — För jordbruk

Just nu går det inte att söka investeringsstödet.

Jordbruksverket har ett stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi. Stödet vänder sig till företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring. Andra företag kan också söka om de uppfyller vissa kriterier.

Stöd till energi- och miljöprojekt — För idrottsföreningar

Stöd får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar och ska alltid föregås av en energi- och miljökartläggning. Stöd kan även beviljas för att genomföra en energi- och miljökartläggning, antingen på en redan befintlig anläggning eller inför en nybyggnation.

Naturskyddsföreningens fonder

Naturskyddsföreningen har fonder man kan söka pengar ur. Elbolag som producerar el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till dessa tre fonder: miljöfonden, energieffektiviseringsfonden och investeringsfonden. Naturskyddsföreningen skriver: “Det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta i form av ökad biologisk mångfald, minskad energianvändning eller etablering av ny miljöteknik.”

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2022, beslutat att avveckla stödet till energieffektivisering i flerbostadshus efter årsskiftet 2021/22.

Detta innebär att ansökningar som kommer in till länsstyrelsen efter den 31 december 2021 inte får beviljas.

Energikartläggningscheck Dalarna – För företag

Pandemin, krig och andra orsaker har bland annat lett till högre energipriser. Region Dalarna kan nu erbjuda ett ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra en energikartläggning för att se vilka förbättringsmöjligheter som finnas för att minska sin energianvändning.