Bidrag och stöd

Elproduktion/Solceller

Från och med den 7 juli 2020 är det ansökningsstopp gällande investeringsstöd till solceller. Enligt ett förslag som regeringen remitterat så kommer investeringsstödet att ersättas med ett skatteavdrag från och med 2021. Skattereduktionen  föreslås vara 15 % av totalkostnaden och får högst uppgå till 50 000 kr per person och beskattningsår.

Det finns även en skattereduktion som man får för den överskottsel man producerar, 60 öre/kWh. Detta kräver att man är mikroproducent och man kan max få tillbaka 18000 kr/år. Läs mer om detta på skatteverkets hemsida.

Har man intresse av att vara lite större elproducent,kan det vara intressant med elcertifikat, ett stödsystem för förnyelsebar energiproduktion. Lite större elproducent kan vara att sätta upp solceller på hela ladugårdstaket, eller om du har ett företag där ni får överskott av värme eller ånga och vill producera el av den.

Energilagring/Laddpunkter

Det fanns tidigare ett stöd att få för energilagring i hemmet, men likt investeringsstödet för solceller föreslår regeringen att det ska ersättas av ett skatteavdrag från och med 2021. Skattereduktionen gäller för energilagring samt laddningspunkter till elfordon och föreslås vara 50 % av totalkostnaden och får högst uppgå till 50 000 kr per person och beskattningsår.

Rot-avdrag

Ska du renovera ditt hus kan du få Rot-avdrag. Detta gäller såklart vid tilläggsisolering, installation av nytt uppvärmingssystem och mycket annat som minskar din energianvändning.

Miljöstudier inför en energieffektiv investering — För företag

Från och med 30 november 2019 går det inte längre att ansöka om stödet Miljöstudier.

Efter en energikartläggning och genomförandet av dess åtgärder kan det fortfarande finnas stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering. Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag. Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som leder till en energieffektiv investering.

Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar — För företag eller föreningar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Investeringsstöd till förnybar energi — För jordbruk

Just nu går det inte att söka investeringsstödet.

Jordbruksverket har ett stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi. Stödet vänder sig till företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring. Andra företag kan också söka om de uppfyller vissa kriterier.

Stöd till energi- och miljöprojekt — För idrottsföreningar

Stöd får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar och ska alltid föregås av en energi- och miljökartläggning. Stöd kan även beviljas för att genomföra en energi- och miljökartläggning, antingen på en redan befintlig anläggning eller inför en nybyggnation.

Naturskyddsföreningens fonder

Naturskyddsföreningen har fonder man kan söka pengar ur. Elbolag som producerar el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till dessa tre fonder: miljöfonden, energieffektiviseringsfonden och investeringsfonden. Naturskyddsföreningen skriver: “Det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta i form av ökad biologisk mångfald, minskad energianvändning eller etablering av ny miljöteknik.”