Bidrag och stöd

Elproduktion/Solceller

I dagsläget finns det stöd för att installera solceller. Intresset för detta stöd är stort och fram till och med april 2019 har drygt 45 000 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav drygt 22 000 av dessa har beviljats stöd. Alla som söker hamnar i kö för att få stödet, och man kan bygga sin anläggning utan att ha fått stödet beviljat.
Det finns även en skattereduktion som man får för den överskottsel man producerar, 60 öre/kWh. Detta kräver att man är mikroproducent och man kan max få tillbaka 18000 kr/år. Läs mer om detta på skatteverkets hemsida.
Har man intresse av att vara lite större elproducent,kan det vara intressant med elcertifikat, ett stödsystem för förnyelsebar energiproduktion. Lite större elproducent kan vara att sätta upp solceller på hela lagårdsataket, eller om du har ett företag där ni får överskott av värme eller ånga och vill producera el av den.

Energilagring

Ett stöd för energilagring i hemmet. Det handlar i praktiken om att installera ett batterilager för att lagra sin egen producerade el.
För att få stödet måste energilagringen vara kopplad till en den egna, förnyelsebara, elproduktionen. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och stödet kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som slutförts senast den 31 december 2019. Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor.

Rot-avdrag

Ska du renovera ditt hus kan du få Rot-avdrag. Detta gäller såklart vid tilläggsisolering, installation av nytt uppvärmingssystem och mycket annat som minskar din energianvändning.

Energikartläggning — För företag

Det finns återigen möjlighet att söka bidrag för en energikartläggning. Stödet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år samt till lantbruk med fler än 100 djurenheter. Stödet ersätter 50 procent av energikartläggningens kostnad, dock maximalt 50 000 kronor. För mer information läs på energimyndighetens hemsida.

Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar — För företag eller föreningar

Det finns stöd att söka för åtgärder som ska minska klimatpåverkan. Stödet går att söka av alla utom privatpersoner, d.v.s föreningar, företag m.m. Stödet ska gå till de åtgärder som ger störst klimatnytta och kommer inte delas ut till investeringar som är lönsamma vid investeringstillfället. Stödet kom till i och med regeringens vårbudget 2015 och under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018.

Investeringsstöd till förnybar energi — För jordbruk

Jordbruksverket har ett stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi. Stödet vänder sig enbart till företag och har vänder sig till jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Andra företag kan också söka om de uppfyller vissa kriterier.

Anläggningsstöd — För idrottsföreningar

Idrottsföreningar kan söka anläggningsstöd från riksidrottsförbundet, detta stöd går att söka för energi- och miljöprojekt. För att få stödet krävs en oberoende energirådgivning av anläggningen vilket den kommunala energi- och klimatrådgivaren kan göra kostnadsfritt.

Naturskyddsföreningens fonder

Naturskyddsföreningen har fonder man kan söka pengar ur. Elbolag som producerar el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till dessa tre fonder: miljöfonden, energieffektiviseringsfonden och investeringsfonden. Naturskyddsföreningen skriver: ”Det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta i form av ökad biologisk mångfald, minskad energianvändning eller etablering av ny miljöteknik.”